Üsküdar Üniversitesi Tasavvufi Eser Okumaları Eğitim Programı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ TASAVVUF ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ

TASAVVUFÎ ESER OKUMALARI 

İlâhiyât-ı Ken’ân 

Cemalnur SARGUT, Dilek GÜLDÜTUNA, Dr. 

 

TEKNİK ÖZELLİKLER

 • Program 6 hafta Cemalnur Sargut ve 6 hafta Dilek Güldütuna tarafından verilecek olup 12 hafta sürmektedir
 • Haftada 2 saat, toplam 24 saatlik bir eğitim programı
 • 13 Ekim 2017 – 27 Ocak 2018 tarihleri arasında
 • Hafta içi Sınıfı: Cuma 09.00- 11.00
 • Hafta sonu Sınıfı: Cumartesi 09.00- 11.00
 • 1 kültür gezisi
 • Program ücreti: 1200 TL (KDV Dahil)

KAPSAM

Ken’ân Rifâî Hazretleri (1867-1950) Türk Tasavvuf tarihinin 20 yüzyıldaki en önemli ve tesirli mutasavvıf şahsiyetlerinden birisi olarak, ilmi, irfânı ve aşkı ile derin izler bırakmıştır. Osmanlı’nın son ve cumhuriyetin ilk dönemini içine alan hayatında, sohbetleri ve eserleri ile tasavvufî çevrelerin yanısıra deǧişik sosyal çevrelerden, devrin şeyhülislamları ve farklı tarîklerin şeyhleri de dâhil olmak üzere her yaş ve eǧitim grubundan insanı etkilemiş, bu miras günümüz tasavvuf anlayışına ve mânevî hayatına da her yönüyle nüfuz etmiştir.

Aynı zamanda çok kuvvetli bir şair olan Ken’ân Rifâî Hz.’nin şiirlerinin biraraya toplandıǧı İlâhiyât-ı Ken’ân, onun diǧer eserleri arasında özel bir yere sahiptir. Kendi ifadesiyle, Hz. Mevlânâ’nın Mesnevî’si Kur’ân’ın şerhi, Niyâzî-i Mısrî’nin Divân’ı Mesnevî’nin şerhi ve İlâhiyât-ı Ken’ân da bu divanın şerhidir. Bu yönüyle İlâhiyât-ı Ken’ân bir yandan Ken’ân Rifâî’nin mânevî dünyasını ve tasavvufî neşvesini aksettiren zengin bir kaynak teşkil ederken, diǧer yandan ise Türk tasavvuf edebiyatı ve şiirinin 20 yüzyılda eriştiği noktayı aydınlatmaya katkısı bakımından da önem taşımaktadır.

Ken’ân Rifâî Hazretleri’nin İlâhiyât’ındaki şiirlerin çoǧu, klasik divanlardan farklı olarak, içeriklerini aksettirecek şekilde isimlendirilmiştir. Bu dersin içeriğini Ken’ân Rifâî’nin İlâhiyât’ından seçilmiş, değişik konularda yazılan şiirleri oluşturmaktadır. Her derste İlâhiyât-ı Ken’ân’dan şiir/şiirler seçilerek değerlendirilecektir.

Kültür Gezisi Kerim Exclusive, Kerim Vakfı

Seminer ve Gezi Programı:

 

Gezi Lideri                                          : Yard. Doç. Dr. Nazende Yılmaz

Başlama ve Bitiş Saati                        : 09:00 – 17:00

Toplam Süre                                       : 8 saat

Seminer Süresi                                   : 09:00 – 11:00

Transfer Gidiş                                     : 11:15 – 12:15

Öğle Yemeği                                      : 12:30 – 13:30

Gezi Süresi                                         : 2 saat

Transfer Dönüş                                   : 16:00 – 17:00

Dahil olan Hizmetler: Seminer, Gidiş-Dönüş Transfer, Öğle Yemeği, Müze Giriş Ücreti

Kaynak: http://tasavvuf.uskudar.edu.tr/tr/sayfa/2017-2018-ogretim-yili-guz-donemi-tasavvufi-eser-okumalari-hakkinda

Tasavvufa Giriş Eğitim Programı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ TASAVVUF ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ

TASAVVUFA GİRİŞ EĞİTİM PROGRAMI 

 TEKNİK ÖZELLİKLER

 • 13 hafta boyunca, haftada 4’er saat, toplam 52 saatlik bir eğitim programı
 • 20 Ekim 2017 – 26 Ocak 2018 tarihleri arasında
 • Cuma günü 09.00 – 13.00
 • 1 kültür gezisi
 • Program ücreti: 2200 TL (KDV Dahil)

DERSLER

Tasavvuf Düşüncesine Giriş Arzu Eylül Yalçınkaya, Öğr.Yard.

14 saat

Tasavvufun İslâmî ilimler arasındaki yerini, asırlardır şekillenen metodolojisinin esaslarını ve bunun İslâm düşüncesi ve pratiği üzerindeki etkilerini; tasavvufun insan telakkisini, Allah- evren-insan ilişkisinde insan için öngörülen manevi tekâmülleri, Mevlâna, Yunus Emre, Hacı Bektaş-ı Veli, İbn Arabî gibi âriflerin hayat ve öğretileri üzerinden ele almaktadır. Bu öğretilerin günümüzle irtibatı; tasavvufun, insanın ‘anlam arayışına’ önerdiği çözümler ile bunların insanın bireysel ve sosyal hayatına tesirini şekillendiren temel dini/tasavvufi kavramlar incelenmektedir.

Tasavvuf Tarihine Giriş Muhammed Bedirhan, Yard. Doç. Dr.

14 saat

Tasavvufun kökeni, bir disiplin olarak ortaya çıkışı, kurumsallaşması ve farklı coğrafyalarda tarihsel süreçteki temsilleri gibi konuların ele alınacağı bu derste, bir yandan da önemli sufi şahsiyetlere değinme imkanı bulunacaktır.

Metinlerle Tasavvuf Cemalnur Sargut

8 saat

Bu ders kapsamında tasavvuf başyapıtlarından okumalar yapılarak bu eserleri okuma ve yorumlama becerisi geliştirilecektir.

Kavramlardan Tefekküre Cangüzel Güner Zülfikar, Yard. Doç. Dr.

8 saat

Tasavvuf kültürünün temellerini oluşturan değerlerimizin yapısında kavramlar vardır. Kavramlarımızla tefekkür edebilir, Kur’ân ahlâkının ilkelerini anlamaya çalışırız. Bu dersimizde “insan, tefekkür, isim, bereket, vefâ, şükür” gibi kavramların Sufilerin eserlerinden yararlanılarak tefekkür dünyamızdaki yeri ve önemi incelenecektir.

 

Tasavvufun Diğer Disiplinlerle İlişkisi Emine Yeniterzi, Prof. Dr., Osman Nuri Küçük, Prof. Dr., Niyazi Beki, Doç. Dr. , Ertuğrul Ökten, Yard. Doç. Dr. 

8 saat

Tasavvufun diğer disiplinlerle birlikte ele alınacağı dersler kapsamında katılımcılar tasavvufun yaşamın tüm alanlarına nüfuz etmiş olan ilişkisini keşfetme fırsatı bulacaklardır.

Kültür Gezisi Kerim Exclusive, Kerim Vakfı

Seminer ve Gezi Programı:

 

Gezi Lideri                                          : Yard. Doç. Dr. Nazende Yılmaz

Başlama ve Bitiş Saati                        : 09:00 – 17:00

Toplam Süre                                       : 8 saat

Seminer Süresi                                   : 09:00 – 11:00

Transfer Gidiş                                     : 11:15 – 12:15

Öğle Yemeği                                      : 12:30 – 13:30

Gezi Süresi                                         : 2 saat

Transfer Dönüş                                   : 16:00 – 17:00

Dahil olan Hizmetler: Seminer, Gidiş-Dönüş Transfer, Öğle Yemeği, Müze Giriş Ücreti

Kaynak: http://tasavvuf.uskudar.edu.tr/tr/sayfa/2017-2018-ogretim-yili-guz-donemi-tasavvufa-giris-hakkinda

Tasavvuf ve Sinema Okumaları Eğitim Programı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ TASAVVUF ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ

TASAVVUF VE SİNEMA OKUMALARI 

Cemalnur SARGUT

TEKNİK ÖZELLİKLER

 • 6 hafta süreli, toplam 12 saatlik bir eğitim programı
 • 12 Kasım 2017 – 7 Ocak 2018 tarihleri arasında
 • Pazar günleri 09.30 – 11.30
 • Program ücreti: 400 TL (KDV Dahil)

 

KAPSAM

Sufiler, Hakk’ın celali ve cemali isimleriyle âlem perdesinden tecelli ettiğini anlatmak için zaman zaman perde oyunu ya da karagöz-hacivat gibi oyunlara dikkat çekmişlerdir. Eskilerin perde oyunu dediği, bugün beyaz perde olarak da bilinen sinemadır. Tasavvufi açıdan bakıldığında beyaz perdenin önemli yapıtları içerisinde ilahi hakîkat ve hikmetten izler olduğu görülür. Altı hafta olarak planlanan bu çalışma, katılımcılara, hayatı tasavvufi bir bakışla, sinema dili üzerinden değerlendirmede yeni düşünce kapıları aralayacaktır.

AJANDA

TASAVVUF VE SİNEMA OKUMALARI                  
TARİH SAAT
1. ders 12 Kasım 2017 Pazar 09.30 – 11.30
2. ders 26 Kasım 2017 Pazar 09.30 – 11.30
3. ders 03 Aralık 2017 Pazar 09.30 – 11.30
4. ders 10 Aralık 2017 Pazar 09.30 – 11.30
5. ders 31 Aralık 2017 Pazar 09.30 – 11.30
6. ders 07 Ocak 2018 Pazar 09.30 – 11.30

Kaynak: http://tasavvuf.uskudar.edu.tr/tr/sayfa/2017-2018-ogretim-yili-guz-donemi-tasavvuf-ve-sinema-okumalari-hakkinda

Tasavvuf Musikisi Eğitim Programı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ TASAVVUF ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ

TASAVVUF MÛSIKÎSİ EĞİTİM PROGRAMI

Koordinatör: Vasfi Emre Ömürlü, Doç. Dr.

TEKNİK ÖZELLİKLER

 • 8 hafta boyunca, haftada 4’er saat, toplam 32 saatlik bir eğitim programı
 • 25 Kasım 2017 – 13 Ocak 2018 tarihleri arasında
 • Cumartesi günü 14.00 – 18.00
 • Program ücreti: 1000 TL (KDV Dahil)

KAPSAM

Evliyâ Çelebî, seyahatnâmesinde,  kendi devrinde İstanbul’da 300 adet yetkin tanbûrî olduğunu belirtmektedir. Yine, eski İstanbul’un her mahallesinde,  illâ ki farklı enstrümanları çalanların olduğu ve akşamları biraraya gelinerek aileler arasında fasıllar yapıldığı bilinmektedir. Dînî mûsıkînin büyük formlarından Mevlid’in, bir devlet merâsimi olarak icrâ edildiği ve aynı zamanda doğumda, ölümde, evlilikte, taşınmada ve her türlü sosyal faaliyette okunduğu da kaynaklarda belirtilmektedir. Tekke Mûsıkîsi ise, edeb yolunda olan insanların yüreklerini yumuşatmak ve bu yolda söylenmiş güzel sözleri öğretmek için, bir vâsıta olarak kullanılmıştır.

Halbûki, 20. yy.da müziğimizin ihmâl görmesi, meşk usulüyle öğrenilen bu ilmi yaralamış ve bu konuda yetişmiş yetkin sanatkâr sayısı ise çok azalmıştır.

Eski kaynakların son yıllarda akademik olarak incelenmesi ve bu araştırmaların yaygınlaşması ve sayısı az olan eski sanatkârlarımızın bilgilerinin çok az da olsa bir kısmının günümüze naklolması, Türk Klâsik Mûsıkîsi ve onun bir alt kolu olarak Dînî Mûsıkînin canlanması için bir vesîle olmuştur. Açılması düşünülen ve aşağıda detayları verilen Tasavvuf Mûsıkîsine Giriş programı, sadece ismiyle sınırlı kalmayıp, genel mânâda dînî mûsıkînin inceliklerini de giriş seviyesinde tanıtmak, bu konuda yetişmiş uzmanları, meraklılarıyla buluşturmak ve bu konuda çalışma konularında bilgiyi yaymayı amaçlamaktadır.

Tasavvuf Mûsıkîsine Giriş: Bu başlık altında, Tasavvuf Mûsıkîsi’nin ve daha genel olarak Dînî Mûsıkînin temel konuları dinleyicilere aktarılacaktır

Tasavvufta Mûsıkî

Klâsik Mûsıkîmizde Tasavvufta Mûsıkîsi

Tekke ve Câmi Mûsıkîsi Kavramları

Tasavvuf Mûsıkîsi Bestekârları

Mutasavvıf Şâir ve Bestekârlar

Dînî Mûsıkî Formları: Dînî Mûsıkîde kullanılan çok sayıdaki formlar tanıtılacak ve bu formların yapıları, mevcut repertuvardaki örnekleri hakkında bilgi verilecektir

Tekke Mûsıkîsi Formları – Elif Ömürlü Uyar

Câmi Mûsıkîsi Formları – Mustafa Doğan Dikmen

Seminerler: Bu seminerler çerçevesinde, sınırlı fakat kendi içinde çok geniş kapsama alanına sahip ana konular hakkında uzmanlar tarafından bilgi paylaşımı amaçlanmıştır

Mevlid – Prof.Dr. Emin Işık

Mîrâciye – Nail Kesova

Tekke Mûsıkîsi Bestekârlığı – Hakan Alvan

İrfânî Türküler – Ender Doğan

Bektâşî Nefesleri

Türk Mûsıkîsinde Durak formu

Mevlevî Âyîni ve Nefsin Mertebeleri

Tekke Mûsıkîsinde Zikir – Vasfi Emre Ömürlü

Tekke Mûsıkîsinde İcrâ ve Tavır – Vasfi Emre Ömürlü

Câmî Mûsıkîsinde İcrâ ve Tavır – Ahmet Şahin

Kasîde, Mersiye, Nâ’t ve Dînî Mûsıkîde Serbest Formlar – Mustafa Doğan Dikmen

Tekke Mûsıkîsinde Zikrin Önemi ve Mânâsı – Prof. Dr. Mehmet Demirci

Dînî Mûsıkîde kullanılan makamlar – Elif Ömürlü Uyar

Dînî Mûsıkîde Meşk Uygulamaları: Klâsik Türk Müziğinin temeli olan meşk usulü ile, Tasavvuf Müziğinin nâdide örnekleri, katılımcılarla çalışılacaktır

Mevlid Meşki – Emin Işık

İlâhî Meşki ve İlâhîlerde Gider – Vasfi Emre Ömürlü

Câmi Mûsıkîsi ve Tekke Mûsıkîsi Tavır Farkları – Vasfi Emre Ömürlü

Kaynak: http://tasavvuf.uskudar.edu.tr/tr/sayfa/2017-2018-ogretim-yili-guz-donemi-tasavvuf-musikisi-hakkinda

Osmanlıda Tasavvuf Kültürü: Medeniyet, İlim ve Sanat Eğitim Programı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ TASAVVUF ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ

OSMANLIDA TASAVVUF KÜLTÜRÜ: MEDENİYET, İLİM VE SANAT 

EĞİTİM PROGRAMI

TEKNİK ÖZELLİKLER

 • 13 hafta boyunca, haftada 4 saat, toplam 52 saatlik bir eğitim programı
 • 20 Ekim 2017 – 26 Ocak 2018 tarihleri arasında
 • Cuma günü 09.00 – 13.00
 • 1 kültür gezisi
 • Program ücret 2200 TL (KDV Dahil)

 

Müslüman Medeniyetleri: İstanbul Cangüzel Güner Zülfikar, Yrd. Doç. Dr.

10 saat

Müslüman medeniyetlerinin eserlerinden öne çıkanları İstanbul merkezli ve Anadolu odaklı çalışacağız. Bireyin hayatının sosyal plânlamalarla nasıl şekillenebildiğini gözlemleyebileceğiz. Bazı dersler mümkün ve müsait oldukça müze veya târihî eserlerde gerçekleştirilecektir. Bazı mimârî eserleri yerlerinde görerek, içinde bulunarak araştırmak öğrenmemize yardımcı olacaktır.

 

Tasavvuf İlminin Ana Kavramları Muhammed Bedirhan, Yrd. Doç. Dr. 

12 saat

Her ilim dalı gibi tasavvuf ilmi de çeşitli ilkeler ve anahtar kavramlara sahiptir. Bu nedenle tasavvuf ilminin ve tasavvufla ilintili diğer birçok hususun doğru anlaşılması, bu ilkeler ve kavramların doğru anlaşılmasına bağlıdır. Tasavvuf ilminin anahtar kavramlarının ele alınacağı bu ders kapsamında tasavvufun konusu, ilkeleri, problemleri ve gâyesi incelenecektir. Dolayısıyla dersimizin hedefi katılımcılara başta Fusûsu’l-Hikem, Futûhat-ı Mekkiyye, Mesnevî, İnsân-ı Kâmil gibi eserlerin arkaplanındaki âlem tasavvurunu anlatarak bu konudaki anahtar kavramları tanıtmaktır. Bu dönem bu ders kapsamında tasavvufun bilgi felsefesinin genel çerçevesini oluşturan seyr u sülûk ve nefs teorisi ele alınacak, nefsin terbiyesi ve ilâhî âleme doğru yolculuğunda karşılaşacağı hâller ve makamlar üzerinde durulacaktır.

Tasavvuf Edebiyatı: Zirve Şahsiyetler Emine Yeniterzi, Prof. Dr.

10 saat

Tasavvuf edebiyatı; Kur’ân-ı Kerîm ve hadîs-i şerîfler ile ahlakî ilkelerin tasavvuf düşüncesi ile harmanlanmasıyla ortaya çıkmış; şiiri bir tebliğ aracı olarak kullanan sûfîler bir yandan tasavvufun temel konularını derinlemesine ve incelikleriyle ele almışlar, bir yandan da insân-ı kâmil olmanın pratik uygulamalarını öğretmeye ve sevdirmeye gayret etmişlerdir. Tasavvufî Türk edebiyatının muhteva ve geleneğini tanımak, sûfî şairlerin eserlerini incelemekle mümkündür. Bu derslerde tasavvufun temel konularını kavramak, terimlerini öğrenmek, tasavvufî şiirin fikrî kaynakları hakkında bilgi sahibi olma amacıyla tasavvufî Türk edebiyatının seçkin temsilcilerinden Eşrefoğlu Rumî, Kemal Ümmî, Azîz Mahmûd Hüdâî, Ümmî Sinan ve Sun’ullâh Gaybî’nin eserleri okumalar yapılarak tespit ve tahlillerle incelenecektir.

Tasavvuf Metinlerinden Seçmeler Arzu Eylül Yalçınkaya, Öğr. Yrd.

12 saat

Bilineceği üzere Tasavvufi düşünce ve hayat, Abbasiler döneminde oluşum; Selçuklu döneminde kurumlaşma, Osmanlı devleti zamanında ise yaygınlaşarak halka katılma devirlerini idrak etmiştir. Bununla birlikte, Osmanlı dönemi tasavvufunun tekke kültürü ile öne çıktığı görülmektedir. Bu dönemde tekke kültürü, başta edebiyat ve musiki olmak üzere güzel sanatların birçok alanına ilham kaynağı olmuş ve böylece sosyal hayatın hemen her kademesine nüfûs etmiştir. Dersimiz kapsamında tekke kültürünün meşhur eserlerinden seçilen bölümler okunacaktır. Müzekki’n-Nüfûs, Envâru’l-Aşıkîn, Mevaidu’l-irfan gibi eserler bunlardan yalnızca birkaçıdır.

Tasavvufun Diğer Disiplinlerle İlişkisi Cemalnur Sargut, Prof. Dr. Osman Nuri Küçük, Doç. Dr. H. Fırat Diker, Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul Ökten

 

Tasavvufun diğer disiplinlerle birlikte ele alınacağı dersler kapsamında katılımcılar tasavvufun yaşamın tüm alanlarına nüfuz etmiş olan ilişkisini keşfetme fırsatı bulacaklardır.

Kültür Gezisi Kerim Exclusive, Kerim Vakfı

Seminer ve Gezi Programı:

 

Gezi Lideri                                          : Yrd. Doç. Dr. Nazende Yılmaz

Başlama ve Bitiş Saati                        : 09:00 – 17:00

Toplam Süre                                       : 8 saat

Seminer Süresi                                   : 09:00 – 11:00

Transfer Gidiş                                     : 11:15 – 12:15

Öğle Yemeği                                      : 12:30 – 13:30

Gezi Süresi                                         : 2 saat

Transfer Dönüş                                   : 16:00 – 17:00

Dahil olan Hizmetler: Seminer, Gidiş-Dönüş Transfer, Öğle Yemeği, Müze Giriş Ücreti

Kaynak: http://tasavvuf.uskudar.edu.tr/tr/sayfa/2017-2018-ogretim-yili-guz-donemi-osmanlida-tasavvuf-kulturu-medeniyet-ilim-ve-sanat-hakkinda

 

Mevlana ile Manevi Gelişim ve Yaşam Bilgeliği IV. Kur Eğitim Programı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ TASAVVUF ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ

MEVLÂNA İLE MANEVİ GELİŞİM VE YAŞAM BİLGELİĞİ – IV. KUR

Osman Nuri Küçük, Prof. Dr.

 

TEKNİK ÖZELLİKLER

 • Program, konuları bakımından birbiriyle irtibatlı dört kur şeklinde yapılandırılmıştır.
 • IV. Kura yalnızca ilk üç kuru tamamlamış olan katılımcılar kayıt yaptırabilir.
 • 12 hafta boyunca, haftada 2 saat, toplam 24 saatlik bir eğitim programı
 • 12 Ekim – 28 Aralık 2017 tarihleri arasında
 • Perşembe günü 15.00 – 17.00
 • Program ücreti 1.100 TL (KDV Dahil) dir.

KAPSAM 

“Mevlâna ile Manevî Gelişim ve Yaşam Bilgeliği” Yaşam Boyu Eğitim Programı, konuları bakımından birbiriyle irtibatlı dört kur şeklinde yapılandırılmıştır. Programın gayesi Mevlânâ özelinde âriflerin dine, hayata, insana, olaylara, evrene, insanın dünyadaki var oluşuna, insanın kapasite ve yeteneklerine, gam ve kederlerine, gönül hastalıklarına, sevgisizlik ve ayrılık ıstırabına, sevme potansiyeline, sevememe kuraklığına, kozmik aşka bakış açısına dair temel kavramların tanıtım ve anlaşılmasına yöneliktir. Program kapsamında Mesnevî dersleri üzerinden her insanın kendi iç arkeoloji sürecine dair temel sezgisel yöntemler ve yaşam bilgeliği üzerinde durulacaktır.

Bu ilkeler ışığında hedeflenen kazanımları şöyle özetleyebiliriz.

Prof. Dr. Osman Nuri Küçük’ün Mevlâna’nın düşüncelerinden hareketle düzenlediği yaşamın doğal ilkeleri

Öz-benlik değer bilinci

Öz benliğin tezyini, kişinin kendini yeniden inşâsının araçları

Her insanın sahip olması gereken zorunlu erdemler

Her bireyin kendi varlık kemâlini keşfe giden tekâmül yolunun sezgisel prensipleri

Katılımcıların duygu durum ve iradelerinin seyrinin sürdürülebilir şekilde kendileri tarafından fark edilmesi

Yaşam ve çalışma zevkimizin nitelik ve niceliğinde olumlu değişim

Sevme becerimizin geliştirilmesi

Sevgimizi aşka dönüştürmek

Sevginin mertebeleri

Zikir-fikir-cezbe-aşk ilişkisi

Estetik yönümüz

Yaratıcı bir hayal dünyasının ontolojik ve sezgisel yolu: varlık algımızın eşik sınırları

Kozmosun temeli: aşk çekirdeği, Rahmânî tecelli, kozmik aşk ve aşkın mertebeleri

Varlık ailesinin bir ferdi haline gelme: “vahdet şuuru”

Kalbi süsleyen manevi mücevherler

Yaşam bilgeliğinin esaslarına ilişkin bilişsel ve sezgisel erdemler

IV. KUR İÇERİĞİ

“Kendimizi Yeniden İnşâ” başlıklı dördüncü kur, Mevlânâ’nın öğretilerinden oluşturulan birbiriyle irtibatlı iki ana başlığa dayanmaktadır.

 • Erdemler 
 • Aşk 

12 hafta devam edecek eğitim programında her hafta bir kavram üzerinden o kavramın;

Zihnimizdeki temsili nedir,

Gerçekte nasıldır,

Nasıl yönlendirilmeli ve yerine ne konulmalıdır, soruları üzerinden konu müzakere edilecektir.

Katılımcılar eğitim programının bu kurunda ele alınan kavramın uygulamalı sonuçlarını, kendi yaşamlarına uygulayabilecekleri interaktif yöntem üzerinden iç gözlem metoduyla ölçeceklerdir. Böylece alınan eğitim, teorik anlatım yanında bireyin kendi yaşam tecrübesindeki uygulamalar ile desteklenecektir.

Kaynak: http://tasavvuf.uskudar.edu.tr/tr/sayfa/2017-2018-ogretim-yili-guz-donemi-mevlana-ile-manevi-gelisim-ve-yasam-bilgeligi-hakkinda

 

Dışımızdaki Ben: Psikolojik Yaklaşımlar Eğitim Programı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ TASAVVUF ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ

DIŞIMIZDAKİ BEN: PSİKOLOJİK YAKLAŞIMLAR EĞİTİM PROGRAMI 

Dr. Sema SÜVARİOĞLU

 

TEKNİK ÖZELLİKLER

 • 7 hafta boyunca, haftada 3 saat, toplam 21 saatlik bir eğitim programı
 • 10 Kasım – 22 Aralık 2017 tarihleri arasında
 • Cuma günü 14.00 – 17.00
 • Program ücreti: 1200 TL (KDV Dahil)

KAPSAM

Programın amacı insana dair farkındalığı artırmaktır. 7 hafta boyunca çeşitli psikolojik yaklaşımların üzerinden giderek insanın duygu, düşünce ve davranışlarına yakından bakılmaya çalışılacaktır. Katılımcılar insana dair derin/batıni bilgileri tasavvuf dersleri ile kazanırken bu programda daha çok “dışımızdaki ben”i anlamaya çalışarak günlük yaşantımızı kolaylaştıracak, ilişkilerimizi daha kolay yönetmemize yardımcı olacak; kendi bedenimiz, kendi davranışlarımız üzerinde daha kolay hakimiyet sağlamamıza yardımcı olacak bilgiler paylaşılacaktır.

DERSLER

Bu programda aşağıdaki konu başlıkları çalışılacaktır:

 • Psikolojiye genel bakış: tarihsel perspektiften psikolojinin gelişimi.
 • Kişilik analizi. Kendimizi ne kadar tanıyoruz.
 • TA (Transaksyonel Analiz): İlişkilerimizin kodlarını çözüyoruz.
 • Sosyal psikoloji. İnsanların genel yatkınlıkları.
 • Ben ötesi psikoloji, Nefs psikolojisi
 • Psikolojide yeni akımlar: Pozitif Psikoloji, NLP, EFT, EMDR, Nöro Psikoloji

Dersler ağırlıklı etkileşimli bilgi paylaşımı şeklinde yürütülecek, küçük grup egzersizleri, bireysel çalışmalar, video gösterimleri ve konularla ilgili uygulamalarla zenginleştirilecektir.

Dr. Sema Süverioğlu Kimdir?

Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümünden Lisans ve Klinik Psikoloji Bölümünden Yüksek Lisans derecelerini aldıktan sonra bir süre özel sektörde çalışmaya başladı. Bir yandan çalışırken bir yandan da Marmara Üniversitesi Örgütsel Davranış Bilim Dalında doktora çalışmalarına başladı.“ Yaratıcı Problem Çözme” konusunda hazırladığı tezini tamamlayarak doktora derecesi aldı. Takip eden yıllarda kariyerine kurumsal alanda eğitim ve danışmanlık yaparak devam ederken, 20 yıldır kamu ve özel üniversitelerde yarı zamanlı dersler vermeyi sürdürmektedir.Marmara, Boğaziçi (BÜYEM), Koç, Sabancı, Bahçeşehir, Bilgi ve İstanbul Teknik Üniversitelerinde alanında çeşitli konularda ders vermiş ve vermektedir.25 yıldır eğitim ve danışmanlık alanında liderlik gelişimi, kişiler arası ilişkiler, yaratıcı düşünme vb. konularda onlarca eğitim geliştirmiş ve binlerce kişiye eğitim vermiştir.Yanı sıra şirketlerde insan ilişkileri açısından verimliliği artıracak çalışmalar yürütmektedir.13 yıldır, 5000 saatin üzerinde yönetici koçluğu yaparak üst – tepe yönetim seviyelerinde çalışan yöneticilere liderlik yetkinliklerini geliştirme yönünde destek vermektedir.

Kaynak: http://tasavvuf.uskudar.edu.tr/tr/sayfa/2017-2018-ogretim-yili-guz-donemi-disimizdaki-ben-psikolojik-yaklasimlar-hakkinda

 

Din İlimlerine Giriş Eğitim Programı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ TASAVVUF ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ

Din İlimlerine Giriş Eğitim Programı

 

TEKNİK ÖZELLİKLER

 • 6 hafta boyunca, haftada 4 saat, toplam 24 saatlik bir eğitim programı
 • 14 Ekim – 18 Kasım 2017 tarihleri arasında
 • Cumartesi günü 14.00 – 18.00
 • Program ücreti: 1000 TL (KDV Dahil)

KAPSAM 

“Din ilimlerine giriş eğitim programı” birbiriyle irtibatlı dört ana dersten oluşmaktadır. Program dînî ilimler içerisinde en üst konumda olması bakımından tasavvufun anlaşılması için yeterli kavramsal ve teorik dînî ilimler zeminin oluşturulması hedefine yönelik olarak düzenlenmiştir. Bu amaç doğrultusunda program içerisinde İslâm inancının temel esasları, İslâm’da dînî hayatın genel özellikleri, Hz. Muhammed’in hayatı ve ilk dönem İslâm tarihi, Kur’ân’ın içeriği ve ana konularının inceleneceği dört ana derse ayrılmıştır.

 

DERSLER

İslâm İnanç Esasları Bilal Taşkın, Dr.

6 Saat 

 İslâm dinde yer alan temel inançlar ve bunların aklî ve naklî delillerinin ele alınacağı derste Tanrının varlığı, sıfatları, Tanrı-âlem ilişkisinin genel çerçevesi, kader ve insanın irâde özgürlüğü, iyilik-kötülük ve bunların kaynakları, peygamberlik, olağanüstü olaylar ve bunların sınıfları, melekler, ilâhî kitaplar, ölüm sonrası hayat, kıyamet,  ilâhî adâlet, cennet-cehennem gibi İslâm ilâhiyatının temel konuları işlenecektir.

İslâm’da dînî hayatın temel kavramları Bilal Taşkın, Dr.

6 Saat

Bir din olarak İslâm, inananların hayatının her alanını düzenler. Bu düzenlemeler İslâm’da dînî hayatın incelendiği fıkıh gibi din ilimlerinin doğmasına sebep olmuştur. Bu ders kapsamında fıkıh ilminin bu yapısından hareketle dînî hayatın temel esaslarını oluşturan unsurlar ve bunlarla ilgili ana kavramlar incelenecektir. Bu çerçevede İslâm içerisinde dînî hayatı yorumlayan ana ekoller olan mezhepler, İslâm’da bir Müslüman’ın dînî hayatını belirleyen farz, vâcib, sünnet, müstehab, mubah, mekrûh, haram gibi kavramlar, namaz, oruç, zekât, hac, kurbân gibi İslâm ibâdet hayatının ana unsurları üzerinde durulacaktır.

Peygamber Efendimizin Hayatı Muhammed Bedirhan, Yard. Doç. Dr.

6 Saat

İslâm medeniyetinin tartışmasız en önemli sîmâsı bu medeniyetin kurucu unsuru olan İslâm dininin tebliğcisi peygamberimizdir. Zîrâ İslâm medeniyeti Onun mânevî mîrâsı üzerine inşa edilmiştir. Bu nedenle hukuktan tasavvufa, sanattan günlük hayata varıncaya dek İslâm dünyasında gelişen her unsur temelde Hz. Peygamberin şahsından ve Onun hayatından kaynaklanmaktadır. Bu bakımdan bir Müslüman birey Peygamberimizin hayatını öğrenmekle hem dînî açıdan uyabileceği en güzel örneği tanımış hem de İslâm medeniyetinin kaynaklandığı yüce ruhun yetkinliğini kavramış olacaktır.

Kur’ân’ın ana konuları Muhammed Bedirhan, Yard. Doç. Dr.

6 Saat

 Bu ders kapsamında İslâm’ın kutsal kitabı olan Kur’ân ve onun ana konularının tanıtılması amaçlanmaktadır. Derste kutsal kitabın şekil özellikleri ve içeriği hakkında katılımcılar bilgilendirileceklerdir. Bu bağlamda Kur’ân’ın kaynağı olan vahiy hakkında genel bilgiler verilecek, Kur’ân’ın Hira’daki ilk vahyinden Mushaf olarak derlenmesi ve çoğaltılmasına değin olan tarihsel süreç ele alınacak ve Kur’ân’ın ana konuları olan îmân, tevhîd, ahlâkî ve hukukî hükümler, kıssalar vb. üzerinde durulacaktır.

Kaynak: http://tasavvuf.uskudar.edu.tr/tr/sayfa/2017-2018-ogretim-yili-guz-donemi-din-ilimlerine-giris-hakkinda